​​   សួស្ដី​ប្រិយ​មិត្ត​ជា​ទី​ស្នេហា ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​បាទ​សូម​លើក​យក​គន្លឹះ​មួយ​ស្ដី​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​រូប​ភាព​ទី​១ នៃ​ប្រកាស​អត្ថបទ​ទៅ​កាន់​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ (Background) ហាក់​ដូច​ជា​ពិបាក​យល់​មែន​ទេ ខ្ញុំ​សូម​ធ្វើ​ការ​សម្រាយ​ឲ្យ​ខ្លី​ងាយ​យល់​ថា រាល់​រូបភាព​ដំបូង​នៃ​ប្រកាស​អត្ថបទ​វា​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​នៃ​ប្លុក​របស់​អ្នក​ទៅ​តាម Post នីមួយ​ៗ ហើយ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ព្រាល​ៗ​ផង​ដែរ​។


១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​ </body>
<b:if cond='data:view.isPost'>
<script type='text/javascript'>
document.write('<style>');
document.write('.mybackgroundx {');
document.write('background-image:url(<data:view.featuredImage/>);');
document.write('background-attachment:fixed;');
document.write('background-repeat:no-repeat;');
document.write('background-position:top center;');
document.write('background-size:cover;');
document.write('position:fixed;','overflow:hidden;','width:100%;','height:100%;','top:0;','left:0;','z-index:-1;','filter:blur(7px);','-ms-filter:blur(7px);','-o-filter:blur(7px);','-moz-filter:blur(7px);','-webkit-filter:blur(7px);','transform:scale(1.1);');
document.write(' }');
document.write('</style>');
</script>
<div class="mybackgroundx"/>
</b:if>
៤-ចុច​ពាក្យ Save Theme​៕