​​   ប្លុក​ហ្គ័រ​ Data:Messages គឺ​ជា​ Data Objects System មួយ​ប្រភេទ​របស់​ប្លុក​ហ្គ័រ​ដែល​វា​មាន​តួ​នាទី​ជួយ​បក​ប្រែ​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្លុក​ទៅ​ជា​ភាសា​ផ្សេង​ៗ​តាម​ប្លុក​របស់​ពួក​គេ​នីមួយ​ៗ​​ ហើយ​​អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ Data:Messages នោះ​ជំនួស​ឲ្យ​ការ​សរសេរ​ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​បាន​ផង​ដែរ​។

​​   ឧទាហរណ៍​៖ អ្នក​ចង់​សរសេរ​ពាក្យ​ថា​ Posted By អ្នក​គ្រាន់​តែ​ជ្រើស​រើស​នូវ Data Message មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ <data:messages.postedBy/> នោះ​វា​នឹង​ចេញ​ពាក្យ​ Posted By ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ដោយ​អ្នក​មិន​ចាំ​បាច់​សរសេរ​ពាក្យ​នោះ​ដោយ​ផ្ទាល់​ឡើយ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ Data:Messages មួយ​ចំនួន​ដែល​ប្លុក​ហ្គ័រ​ស្គាល់​ (Support) ៖
 • <data:messages.adsGoHere/>
 • <data:messages.archive/>
 • <data:messages.at/>
 • <data:messages.authorSaid/>
 • <data:messages.authorSaidWithLink/>
 • <data:messages.blogArchive/>
 • <data:messages.blogAuthors/>
 • <data:messages.by/>
 • <data:messages.byAuthor/>
 • <data:messages.byAuthorLink/>
 • <data:messages.comments/>
 • <data:messages.configurationRequired/>
 • <data:messages.copy/>
 • <data:messages.copyToClipboard/>
 • <data:messages.deleteComment/>
 • <data:messages.edit/>
 • <data:messages.emailAddress/>
 • <data:messages.emailPost/>
 • <data:messages.euCookieNotice/>
 • <data:messages.euCookieNotice2018/>
 • <data:messages.euCookieResponsibility/>
 • <data:messages.euCookieResponsibility2018/>
 • <data:messages.featured/>
 • <data:messages.getEmailNotifications/>
 • <data:messages.gotIt/>
 • <data:messages.hidden/>
 • <data:messages.home/>
 • <data:messages.image/>
 • <data:messages.joinTheConversation/>
 • <data:messages.keepReading/>
 • <data:messages.labels/>
 • <data:messages.latestPosts/>
 • <data:messages.learnMore/>
 • <data:messages.linkCopiedToClipboard/>
 • <data:messages.loadMorePosts/>
 • <data:messages.loading/>
 • <data:messages.moreEllipsis/>
 • <data:messages.morePosts/>
 • <data:messages.myBlogList/>
 • <data:messages.myFavoriteSites/>
 • <data:messages.myPhoto/>
 • <data:messages.newer/>
 • <data:messages.newerPosts/>
 • <data:messages.newest/>
 • <data:messages.noResultsFound/>
 • <data:messages.noTitle/>
 • <data:messages.numberOfComments/>
 • <data:messages.ok/>
 • <data:messages.older/>
 • <data:messages.olderPosts/>
 • <data:messages.oldest/>
 • <data:messages.onlyTeamMembersCanComment/>
 • <data:messages.on/>
 • <data:messages.photo/>
 • <data:messages.popularPosts/>
 • <data:messages.popularPostsFromThisBlog/>
 • <data:messages.postAComment/>
 • <data:messages.postLink/>
 • <data:messages.postedBy/>
 • <data:messages.postedByAuthor/>
 • <data:messages.postedByAuthorLink/>
 • <data:messages.posts/>
 • <data:messages.poweredByBlogger/>
 • <data:messages.poweredByBloggerLink/>
 • <data:messages.readMore/>
 • <data:messages.recentPosts/>
 • <data:messages.reportAbuse/>
 • <data:messages.search/>
 • <data:messages.searchBlog/>
 • <data:messages.searchThisBlog/>
 • <data:messages.share/>
 • <data:messages.showAll/>
 • <data:messages.showLess/>
 • <data:messages.showMore/>
 • <data:messages.skipToMainContent/>
 • <data:messages.someOfMyFavoriteSites/>
 • <data:messages.subscribe/>
 • <data:messages.subscribeTo/>
 • <data:messages.subscribeToThisBlog/>
 • <data:messages.templateImagesBy/>
 • <data:messages.templateImagesByLink/>
 • <data:messages.theresNothingHere/>
 • <data:messages.title/>
 • <data:messages.viewAll/>
 • <data:messages.viewMyCompleteProfile/>
 • <data:messages.visible/>
 • <data:messages.visitProfile/>
 • <data:messages.visitSite/>
 • <data:messages.widget/>
 • <data:messages.widgetNotAvailableInPreview/>
 • <data:messages.widgetNotAvailableOnHttps/>
 • <data:messages.youMayLikeThesePosts/>
* វិធី​ប្រើ​ប្រាស់​ប្លុក​ហ្គ័រ​ Data:Messages ៖
- ចូល​ទៅ​កាន់​ Theme បន្ទាប់​មក​ Edit HTML ជ្រើស​រើស​ Data:Messages ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​នៅ​ខាង​លើ​បន្ទាប់​មក​ Paste ចូល​កន្លែង​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ពាក្យ​នោះ​បង្ហាញ​៕