​​   អ្វី​ទៅ​ជា​ប្លុក​ហ្គ័រ​ Condition Data:View? ប្លុក​ហ្គ័រ​ Condition Data:View គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​លក្ខ​ខណ្ឌ​នៃ​ប្លុក​ហ្គ័រ​ គេ​ប្រើ​ប្រាស់​វា​សម្រាប់​ការ​កំណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ទៅ​លើ​ធាតុ​អ្វី​មួយ​។ ឧទាហរណ៍​៖​ អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ធាតុ​អ្វី​មួយ​នៅ​លើ​ Homepage ប៉ុន្តែ​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ធាតុ​នោះ​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ Post Page​ នោះ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ Data:View របស់​ប្លុក​ហ្គ័រ​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខ​ខណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​របស់​ប្លុក​ហ្គ័រ​ Data:View៖
 • <data:view.postId/>
 • <data:view.pageId/>
 • <data:view.type/>
 • <data:view.featuredImage/>
 • <data:view.title/>
 • <data:view.description/>
 • <data:view.url/>
 • <data:view.isPost/>
 • <data:view.isPage/>
 • <data:view.isHomepage/>
 • <data:view.isSearch/>
 • <data:view.isArchive/>
 • <data:view.isError/>
 • <data:view.isLabelSearch/>
 • <data:view.isSingleItem/>
 • <data:view.isMultipleItems/>
 • <data:view.isMobile/>
 • <data:view.isPreview/>
 • <data:view.isLayoutMode/>
 • <data:view.search.resultsMessageHtml/>
 • <data:view.search.resultsMessage/>
 • <data:view.search.query/>
 • <data:view.search.label/>
 • <data:view.archive.rangeMessage/>
 • <data:view.archive.day/>
 • <data:view.archive.month/>
 • <data:view.archive.year/>
* វិធី​ប្រើ​ប្រាស់​ប្លុក​ហ្គ័រ​ Data:View
+ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ពិត​​ / CONDITION - IS TRUE :
<b:if cond='CONDITION'>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌពិត -->
</b:if>
+ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​មិន​ពិត​​ / CONDITION - NOT TRUE :
<b:if cond='not CONDITION'>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌមិន​ពិត​ -->
</b:if>
+ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ពិត​​ និង​មិន​ពិត​/ CONDITION - IS TRUE, IF NOT FALSE :
<b:if cond='CONDITION'>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌពិត -->
 <b:else/>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌមិន​ពិត​ -->
</b:if>
+ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ឈ្នាប់​នឹង​​​ / AND CONDITION :
<b:if cond='CONDITION-1 and CONDITION-2'>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌពិត​ទាំង​ពីរ​ -->
</b:if>
+ ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ឈ្នាប់​ឬ​​​ / OR CONDITION :
<b:if cond='CONDITION-1 or CONDITION-2'>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌពិត​មួយ​ ឬ មិន​ពិត​មួយ​ -->
</b:if>
+ការ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខ​ខណ្ឌ​ Data:View នៅ​លើ​​ <b:widget>...</b:widget> :
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌពិត -->
<b:widget cond='CONDITION' id='Stats1' type='Stats'>...</b:widget>
<!-- លក្ខ​ខណ្ឌមិន​ពិត​ -->
<b:widget cond='!CONDITION' id='Stats1' type='Stats'>...</b:widget>
បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​សិក្សា​នូវ​លក្ខ​ខណ្ឌ​មួយ​ចំនួន​នៃ​ Data:View នៅ​ខាង​លើ​រួច​មក​ ខ្ញុំ​សូម​លើក​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​មក​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<!-- អ្វី​ៗដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ Homepage! -->
</b:if>
-----------------------------------------------
<b:if cond='not data:view.isHomepage'>
<!-- អ្វី​ៗដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​​ Homepage!​ -->
</b:if>
សូម​អរគុណ​! ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត​៕