​​   សួស្ដី​!​ ប្រិយ​មិត្ត​ដែល​តែង​តែ​គាំ​ទ្រ​កូន​ប្លុក​មួយ​នេះ​ ជួប​គ្នា​ដូច​រាល់​ដង​ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​គន្លឹះ​សាមញ្ញ​មួយ​ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​ផ្កាយ​អណ្ដែត​សម្រាប់​លម្អ​ប្លុក​របស់​អ្នក​ឲ្យ​មាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ និង​ទាក់​ទាញ​អ្នក​ទស្សនា​ផង​ដែរ​។

១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​ </body>
<style type='text/css'>
.star{position:fixed;height:100%;top:0;left:0;right:0;pointer-events:none;overflow:hidden;z-index:9999999999}
</style>
<canvas class='star'></canvas>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var canvas=$('canvas')[0];var context=canvas.getContext('2d');var Dots=[];var ID=0;var colors=['#FF9900','#424242','#BCBCBC','#3299BB','#B9D3B0','#81BDA4','#F88F79','#F6AA93'];var maximum=100;function Dot(){this.active=true;this.id=ID;ID++;this.diameter=2+Math.random()*7;this.x=Math.round(Math.random()*canvas.width);this.y=Math.round(Math.random()*canvas.height);this.velocity={x:(Math.random()<0.5?-1:1)*Math.random()*0.4,y:(Math.random()<0.5?-1:1)*Math.random()*0.4};this.alpha=0.1;this.maxAlpha=this.diameter<5?0.3:0.8;this.hex=colors[Math.round(Math.random()*7)];this.color=HexToRGBA(this.hex,this.alpha);}
Dot.prototype={Update:function(){if(this.alpha<=this.maxAlpha){this.alpha+=0.005;this.color=HexToRGBA(this.hex,this.alpha);}
this.x+=this.velocity.x;this.y+=this.velocity.y;if(this.x>canvas.width+5||this.x<0-5||this.y>canvas.height+5||this.y<0-5){this.active=false;}},Draw:function(){context.strokeStyle=this.color;context.fillStyle=this.color;context.save();context.beginPath();context.translate(this.x,this.y);context.moveTo(0,-this.diameter);for(var i=0;i<7;i++)
{context.rotate(Math.PI / 7);context.lineTo(0,-(this.diameter / 2));context.rotate(Math.PI / 7);context.lineTo(0,-this.diameter);}
if(this.id%2==0){context.stroke();}else{context.fill();}
context.closePath();context.restore();}}
function Update(){GenerateDots();Dots.forEach(function(Dot){Dot.Update();});Dots=Dots.filter(function(Dot){return Dot.active;});Render();requestAnimationFrame(Update);}
function Render(){context.clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height);Dots.forEach(function(Dot){Dot.Draw();});}
function GenerateDots(){if(Dots.length<maximum){for(var i=Dots.length;i<maximum;i++){Dots.push(new Dot());}}
return false;}
function HexToRGBA(hex,alpha){var red=parseInt((TrimHex(hex)).substring(0,2),16);var green=parseInt((TrimHex(hex)).substring(2,4),16);var blue=parseInt((TrimHex(hex)).substring(4,6),16);return'rgba('+red+', '+green+', '+blue+', '+alpha+')';}
function TrimHex(hex){return(hex.charAt(0)=="#")?hex.substring(1,7):hex;}
function WindowSize(width,height){if(width!=null){canvas.width=width;}else{canvas.width=window.innerWidth;}
if(height!=null){canvas.height=height;}else{canvas.height=window.innerHeight;}}
$(window).resize(function(){Dots=[];WindowSize();});WindowSize();GenerateDots();Update();
//]]>
</script>
៤-ចុច​ពាក្យ Save Theme​៕