​​   ត្រលប់​មក​ជួប​គ្នា​សារ​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ហើយ​បាទ​! ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​គន្លឹះ​សំខាន់​មួយ​ដែល​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​តែង​តែ​ជួប​ប្រទះ​ជា​ញឹក​ញាប់​ នោះ​គឺ​ការ​ភ្ជាប់​តំណភ្ជាប់​ប្រកាស​អត្ថបទ​ ឬ ទំព័រប្លុក​ទៅ​កាន់​មឺនុយ ឬ​ក៏​ទីតាំង​ផ្សេងៗ​ទៀត​ មាន​បង​ប្អូន​មួយ​ចំនួន​ក៏​គាត់​បាន​ដឹង​ពី​របៀប​ភ្ជាប់​ហើយ​ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ដឹង​អាច​មើល​របៀប​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​។

* របៀប​ Link Blog Posts Label:
/search/label/[yourlabel]
- ឧទាហរណ៍៖ /search/label/Gaming
/search/label/[yourlabel]?&max-results=[number]
- ឧទាហរណ៍៖ /search/label/Sport?&max-results=9
* របៀប​ Link Blog Post:
/[year]/[month]/[permalink].html
- ឧទាហរណ៍៖ /2019/12/my-post.html
* របៀប​ Link Blog Page:
/p/[page-url].html
- ឧទាហរណ៍៖ /p/contact.html
សូម​អរគុណ!​