​​   ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល​ ឬ Merry Christmas ជិត​មក​ដល់​ហើយ​ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥ ខែ​ធ្នូ​ ខាង​មុខ​នេះ​ ដែល​គេ​តែង​តែ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​ ហើយ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​នឹង​ជូន​គន្លឹះ​មួយ​ស្ដី​ពី​ការ​ដាក់​នូវ​ព្រិល​ធ្លាក់​សម្រាប់​លម្អ​ប្លុក​របស់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ផង​ដែរ​ ហើយ​សម្រាប់​វិធី​ដាក់​វិញ​គឺ​ងាយៗ​ តោះ!​ ទៅ​រៀន​តម្លើង​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ទាំង​អស់​គ្នា​។​

១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​ </body>
<style type='text/css'>
#snow{position:fixed;height:100%;top:0;left:0;right:0;pointer-events:none;overflow:hidden;z-index:9999999}
</style>
<canvas id="snow"></canvas>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
window.onload=function(){var a=document.getElementById("snow"),r=a.getContext("2d"),n=window.innerWidth,t=window.innerHeight;a.width=n,a.height=t;for(var d=25,o=[],h=0;h<d;h++)o.push({x:Math.random()*n,y:Math.random()*t,r:4*Math.random()+1,d:Math.random()*d});var e=0;setInterval(function(){r.clearRect(0,0,n,t),r.fillStyle="rgba(255, 255, 255, 0.8)",r.beginPath();for(var a=0;a<d;a++){var h=o[a];r.moveTo(h.x,h.y),r.arc(h.x,h.y,h.r,0,2*Math.PI,!0)}r.fill(),function(){e+=.01;for(var a=0;a<d;a++){var r=o[a];r.y+=Math.cos(e+r.d)+1+r.r/2,r.x+=2*Math.sin(e),(r.x>n+5||r.x<-5||r.y>t)&&(a%3>0?o[a]={x:Math.random()*n,y:-10,r:r.r,d:r.d}:Math.sin(e)>0?o[a]={x:-5,y:Math.random()*t,r:r.r,d:r.d}:o[a]={x:n+5,y:Math.random()*t,r:r.r,d:r.d})}}()},33)};
//]]>
</script>
៤-ចុច​ពាក្យ Save Theme​៕