​​   សួស្ដី​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ពីប្លុកហ្គ័រ [ data:widgets ] Label ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Blog Posts នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កូដ​ណា​មួយ​ខាង​ក្រោម​នៅ​ក្នុង​ស្បែកប្លុក​ Template អ្នក​អាច​កែប្រែ​ពាក្យ​នោះ នៅ​ក្នុង Dashboard Layout នៃ​ Blog Posts ដោយ​ផ្ទាល់​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ដូច​រូប​ខាង​ក្រោម​៖

+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ Read more...​ [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:blog.jumpLinkMessage'>
<data:blog.jumpLinkMessage/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញពាក្យ ពី​មុខ​ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.author'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.author.label/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ ពី​មុខ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​ [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.timestamp.label/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ​ Comments [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.comments'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.comments.label/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ Related Posts [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ ពី​មុខ​ Tags [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.labels.label/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ ពី​មុខ​ Reactions: [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.reactions'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.reactions.label/>
</b:if>
+ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ ពី​មុខ​ Location: [ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​បាន​ ]
<b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.location'>
<data:widgets.Blog.first.allBylineItems.location.label/>
</b:if>
សូមអរគុណ! ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕