​​   សូម​ជម្រាប​សួរ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​សារ​ជា​ថ្មី​ទៀត​ហើយ​បាទ​ ថ្ងៃ​នេះ​វិល​ត្រលប់​ជួប​គ្នា​ដូច​រាល់​ដង​ដែរ ហើយ​គន្លឹះ​ដែល​ខ្ញុំ​យក​មក​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​គឺ​របៀប​ផ្លាស់​ប្ដូរ​កាលបរិច្ឆេទ​ប្លុក​របស់​អ្នក​ទៅ​ជា​ Timeago។ Plugin Timeago នេះ​ដែរ​វា​មាន​នាទី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​ប្លុក​ទៅ​ជា​ Timeago ដែល​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​តែង​តែ​ឃើញ​ Timeago នេះ​ដូច​ជា​ 1 minutes ago, 2 hours ago, 3 months ago, 4 years ago... ទៅ​តាម​ពេល​វេលា​ដែល​អ្នក​បាន​ Published Posts នីមួយ​ៗ។

១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​ក្រោម </head> tag
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
៤-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​ </body> tag
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-timeago/1.6.7/jquery.timeago.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
    $("time.published").timeago()
});
//]]>
</script>
៥-ចុច​ពាក្យ​ Save Theme។
សូមអរគុណ! ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕