​​   ត្រលប់​មក​ជួប​គ្នា​សារជាថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ហើយ​បាទ​ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​គន្លឹះ​មួយ​ស្ដីពី​ការ​ដាក់ ប៉ុស្តិ៏​ទូរទស្សន៍​នៅ​លើ​ប្លុក ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​នូវ​គន្លឹះ​មួយ​នេះ​តោះ! កុំ​ឲ្យ​ខាត​ពេល​យូរ​ទៅ​រៀន​ដាក់​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ក្រោម​។


១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​ក្រោម​ <head> Tag
<link href="https://vjs.zencdn.net/7.8.4/video-js.css" rel="stylesheet"/>
<script src="https://vjs.zencdn.net/7.8.4/video.js"></script>
៤-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​​ </body>
<script>
var getStreamTV = videojs('setTv');getStreamTV.play();
</script>
៥-ចុច​ពាក្យ​ Save Theme។
៦-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Blog Post ឬ Blog Page ដោយ​ប្ដូរ​ពី Compose ទៅ​ជា​ HTML
<video-js id=setTv width=600 height=300 class="vjs-default-skin vjs-fluid vjs-big-play-centered" controls>
  <source
     src="url-link.m3u8"
     type="application/x-mpegURL">
</video-js>
* សម្គាល់៖ url-link.m3u8 ជា​តំណភ្ជាប់ File Stream .m3u8។

+ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ Source Files .m3u8 មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ស្វែង​រក​នៅ​លើ​ Google:
* Khmer Live Stream TV:
- ទទក - TVK
https://livefta.malimarcdn.com/tvkedge/tvkhd.stream/chunklist.m3u8
- ទទក២ - TVK2
https://livefta.malimarcdn.com/tvkedge/tvk2.stream/chunklist.m3u8

* Thai Live Stream TV:
- TV3
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i1/3HD.stream_720p/playlist.m3u8
- TV5
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i1/TV5HD.stream_720p/playlist.m3u8
- TV7
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i1/7HD.stream_720p/playlist.m3u8
- OneHD31
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i1/OneHD.stream_720p/playlist.m3u8
- AmarinHD
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i1/AmarinHD.stream_720p/playlist.m3u8
- TVB
https://edge6a.v2h-cdn.com/RE_HD/TVB_HD.stream_720p/playlist.m3u8
- FanTV
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i4/FanTV.stream_720p/playlist.m3u8
- Mono29
https://edge6a.v2h-cdn.com/m2i1/Mono.stream_720p/playlist.m3u8
- Thairath
https://live.thairath.co.th/trtv2/playlist.m3u8
* កំណត់​ចំណាំ​៖ File​ Stream .m3u8 ខាង​លើ​ដំណើរ​ការ​ លុះ​ត្រា​ប្លក់​របស់​អ្នក​បាន​ Enable https នៅ​ក្នុង​ Settings ប៉ុណ្ណោះ។

សូមអរគុណ! ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕