​​   ត្រលប់​មក​ជួប​គ្នា​សារជាថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ហើយ​បាទ​ ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​គន្លឹះ​មួយ​ស្ដីពី​ការ​ដាក់ ប៉ុស្តិ៏​ទូរទស្សន៍​នៅ​លើ​ប្លុក ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​នូវ​គន្លឹះ​មួយ​នេះ​តោះ! កុំ​ឲ្យ​ខាត​ពេល​យូរ​ទៅ​រៀន​ដាក់​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ក្រោម​។


១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​ក្រោម​ <head> Tag
<link href="https://vjs.zencdn.net/7.10.2/video-js.css" rel="stylesheet"/>
<script src="https://vjs.zencdn.net/7.10.2/video.min.js"></script>
៤-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​​ </body>
<script>
var getStreamTV = videojs('setTv');getStreamTV.play();
</script>
៥-ចុច​ពាក្យ​ Save Theme។
៦-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Blog Post ឬ Blog Page ដោយ​ប្ដូរ​ពី Compose ទៅ​ជា​ HTML
<video-js id=setTv width=600 height=300 class="vjs-default-skin vjs-fluid vjs-big-play-centered" controls>
  <source
     src="url-link.m3u8"
     type="application/x-mpegURL">
</video-js>
* សម្គាល់៖ url-link.m3u8 ជា​តំណភ្ជាប់ File Stream .m3u8។
+ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ Source Files .m3u8 មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ស្វែង​រក​នៅ​លើ​ Google:
* Khmer IPTV:
https://livefta.malimarcdn.com/tvkedge/tvkhd.stream/chunklist.m3u8
https://livefta.malimarcdn.com/tvkedge/tvk2.stream/chunklist.m3u8
* Thai IPTV:
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/ch3hd/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/ch5hd/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info//feed//ch7hd//index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/ch8/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chamarin/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chonehd/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chpptvhd/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chthaipbs/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chworkpoint/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chtrue4u/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info/feed/chgmm/index.m3u8
https://cdnlive.goprimetime.info//feed//chmono29//index.m3u8
https://edge6a.v2h-cdn.com/RE_HD/smil:TVB_HD_ABR.smil/playlist.m3u8
https://live.thairath.co.th/trtv2/playlist.m3u8
* កំណត់​ចំណាំ​៖ File​ Stream .m3u8 ខាង​លើ​ដំណើរ​ការ​ លុះ​ត្រា​ប្លក់​របស់​អ្នក​បាន​ Enable https នៅ​ក្នុង​ Settings ប៉ុណ្ណោះ។

សូមអរគុណ! ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕