​​   សួស្ដី!​ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ជា​ទី​ស្នេហា​វិល​ត្រលប់​មក​ជួប​ជា​មួយ​គ្នា​ទៀត​ហើយ​ ដោយ​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ពី​បង​ម្នាក់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ផ្លាស់​ប្ដូរ​កាលបរិច្ឆេទ​ប្លក់​ទៅ​ជា​ភាសាខ្មែរ​។ បាទ​! ដើម្បី​តប​តាម​សំណូម​ពរ​ខ្ញុំ​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​សរសេរ​អត្ថបទ​របៀប​ផ្លាស់​ប្ដូរ​កាលបរិច្ឆេទ​ទៅ​ជា​ភាសាខ្មែរ​នេះ​តែ​ម្ដង​។ បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ ប្លក់​ហ្គ័រ​មិន​មាន​ជា​ភាសាខ្មែរ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​ផ្លាស់ប្ដូរ​បាន​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​សូម​លើក​យក​វិធី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កូដ​ Javascript/Jquery ដើម្បី​ Replace អក្សរ​ឬ​ក៏​លេខ​ទាំង​អស់​នោះតែ​ម្ដង​​​។

១-សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​ប្លុក​របស់​អ្នក​
២-ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Edit HTML
៣-ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ​ </body>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var khMonth = ["មករា", "កុម្ភៈ", "មីនា", "មេសា", "ឧសភា", "មិថុនា", "កក្កដា", "សីហា", "កញ្ញា", "តុលា", "វិច្ឆិកា", "ធ្នូ"],
  khWeek = ["ចន្ទ", "អង្គារ", "ពុធ", "ព្រហស្បតិ៍", "សុក្រ", "សៅរ៍", "អាទិត្យ"],
  khNumber = ["០", "១", "២", "៣", "៤", "៥", "៦", "៧", "៨", "៩"];
$(".published").each(function () {
  var $text = $(this).text();
  $text = $text.replace(/0/g, khNumber[0]);
  $text = $text.replace(/1/g, khNumber[1]);
  $text = $text.replace(/2/g, khNumber[2]);
  $text = $text.replace(/3/g, khNumber[3]);
  $text = $text.replace(/4/g, khNumber[4]);
  $text = $text.replace(/5/g, khNumber[5]);
  $text = $text.replace(/6/g, khNumber[6]);
  $text = $text.replace(/7/g, khNumber[7]);
  $text = $text.replace(/8/g, khNumber[8]);
  $text = $text.replace(/9/g, khNumber[9]);
  $text = $text.replace(/Monday/g, khWeek[0]);
  $text = $text.replace(/Tuesday/g, khWeek[1]);
  $text = $text.replace(/Wednesday/g, khWeek[2]);
  $text = $text.replace(/Thursday/g, khWeek[3]);
  $text = $text.replace(/Friday/g, khWeek[4]);
  $text = $text.replace(/Saturday/g, khWeek[5]);
  $text = $text.replace(/Sunday/g, khWeek[6]);
  $text = $text.replace(/January/g, khMonth[0]);
  $text = $text.replace(/February/g, khMonth[1]);
  $text = $text.replace(/March/g, khMonth[2]);
  $text = $text.replace(/April/g, khMonth[3]);
  $text = $text.replace(/May/g, khMonth[4]);
  $text = $text.replace(/June/g, khMonth[5]);
  $text = $text.replace(/July/g, khMonth[6]);
  $text = $text.replace(/August/g, khMonth[7]);
  $text = $text.replace(/September/g, khMonth[8]);
  $text = $text.replace(/October/g, khMonth[9]);
  $text = $text.replace(/November/g, khMonth[10]);
  $text = $text.replace(/December/g, khMonth[11]);
  $(this).text($text);
});
//]]>
</script>
៤-ស្វែងរក <data:post.date/> រួច​ជ្រើសរើស​ទម្រង់​ថ្ងៃ​ខែ​ណា​មួយ​ខាងក្រោម៖
*ទម្រង់​: ថ្ងៃទី.ខែ.ឆ្នាំ ឧទាហរណ៍: ១៤.មករា.២០២១
<b:eval expr='data:post.date format "dd.MMMM.yyyy"'/>
*ទម្រង់​: ថ្ងៃ​នៃ​សប្ដាហ៍, ថ្ងៃទី.ខែ.ឆ្នាំ ឧទាហរណ៍: អាទិត្យ, ១៤.មករា.២០២១
<b:eval expr='data:post.date format "EEEE, dd.MMMM.yyyy"'/>
៥-ចុច​ពាក្យ​ Save Theme ជា​ការ​ស្រេច។