​​   ស្បែក​ប្លក់​ Stinge គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿង​ភាពយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​ វា​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ Posts នីមួយ​ៗ​ជា​ប្រាំមួយ​ជួរ​នៅ​លើ​ Desktop Homepage មាន​ល្បឿន​ដំណើរការ​លឿន​ ហើយ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ Responsive ផង​ដែរ​ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​វា​នៅ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​។
លក្ខណៈ​ពិសេស​
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu
Featured Slider by Recent, Random or Label
Home Advertise Slot A+B (Top and Bottom)
Featured Post by Recent, Random or Label
Sidebar Grid Post by Recent, Random or Label
Automatic Advertise Post Slots A+B
Fixed Sidebar
Disqus and Facebook Comment
Video Player
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
  • ព័ត៌មាន​អំពី​ស្បែក​ប្លុក​៖
  • ឈ្មោះ​ស្បែក​ប្លុក​ : Stinge
  • កំណែ​ប្រែ​: ២.០.០
  • កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​ផ្សាយ​ : ២០-ឧសភា-២០២០
  • ​អ្នក​រចនា​ : ទេស​ រិទ្ធិសិត / RithiSeth Tes
  • អា​ជ្ញា​ប័ណ្ណ : Premium​ Version