​​   ស្បែក​ប្លក់​ Stinge គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿង​ភាពយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​ វា​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ Posts នីមួយ​ៗ​ជា​ប្រាំមួយ​ជួរ​នៅ​លើ​ Desktop Homepage មាន​ល្បឿន​ដំណើរការ​លឿន​ ហើយ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ Responsive ផង​ដែរ​ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​វា​នៅ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​។
Theme FeaturesPremium
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu (New)
Header and Footer Ads Slot
Featured Post by Recent, Random or Label
Automatic Advertise Post Slots A+B
Fixed Sidebar
Dark Mode localStorage (New)
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Stinge ៣.០.០ ២០.ឧសភា.២០២០
Template under updating...