ស្បែកប្លក់ Smart - Smart Blogger Theme

ស្បែកប្លក់ Smart គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿងភាគ ថៃ ខ្មែរ ចិន កូរ៉េ គ្រប់​ប្រភេទ​វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក Posts នីមួយៗ​ជា​បីជួរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង​មួយ​ជួរ​លក្ខណៈ Responsive នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។
Theme Features
100% Responsive Design
Powerful Admin Dashboard Layout
Multi Level Dropdown Menu
Ticker Posts by Recent or Label
4+ Advertisement Slots
Fixed Menu and Sidebar
Video Playlist
Custom Labels on Thumbnail
Sponsor and Telegram Widgets
Dark Mode
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
2 Bloggers or Domains ( សម្គាល់ ) *
No Encrypted Scripts
Lifetime Theme Updates
Lifetime Premium Support
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Smart ៣.០.៥ ០៣.សីហា.២០២០

ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!