ស្បែកប្លក់ Linge គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង រឿង​ហូលីវូដ វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក Posts នីមួយៗ​ជា​ប្រាំជួរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង​ពីរ​ជួរ​លក្ខណៈ Responsive នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។
លក្ខណៈពិសេស
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu
Ticker Posts by Recent or Label
Featured Posts by Recent or Label
Gallery Posts by Recent or Label
6+ Advertisement Slots
Fixed Menu and Sidebar
Auto Single Movie Player Hot
Custom Labels on Thumbnail New
Extra Sponsor and Telegram Group Widgets New
Dark Mode
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Linge ២.៣.០ ០១.មីនា.២០២១
សម្គាល់៖ ស្បែកប្លក់ Linge ត្រូវ​បាន Mixed បញ្ចូល​ជាមួយ​នឹង ស្បែកប្លក់​ឈ្មោះ Stinge រាល់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ដែល​បាន​ជាវ​ស្បែកប្លក់ Linge ឬ Stinge នឹង​ទទួល​បាន​ការ Updated ជាមួយ​ស្បែកប្លក់ Linge នេះ។