ស្បែកប្លក់ Linge គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​រឿង​ភាពយន្ត​បែប​ហូលីវូដ​គ្រប់​ប្រភេទ វា​ត្រូវ​បាន​បែងចែក Posts នីមួយៗ​ជា​ប្រាំ​ជួរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង​ពីរជួរ​លក្ខណៈ Responsive នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​។
លក្ខណៈពិសេស
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu (New)
Header,Footer,Home Ads Slot
Featured Posts by Recent or Label
Mini Posts by Recent or Label
Automatic Advertise Post Slots A+B
Fixed Sidebar
Custom Dark Mode (New)
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Linge ១.០.០ ០១.មីនា.២០២១