ស្បែកប្លក់ Stinge គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿង​ភាពយន្ត​បែប​ហូលីវូដ​គ្រប់​ប្រភេទ វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក Posts នីមួយៗ​ជា​ប្រាំមួយ​ជួរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង​ពីរ​ជួរ​លក្ខណៈ Responsive នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។
លក្ខណៈពិសេស
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu
Header and Footer Ads Slot
Ticker Posts by Recent or Label
Slider Posts by Recent or Label
Featured Posts by Recent or Label
Mini Posts by Recent or Label
Automatic Advertise Post Slots A+B
Fixed Sidebar
Custom Dark Mode
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Stinge ៤.១.០ ២០.ឧសភា.២០២០