ស្បែកប្លក់ Simplex គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឿងភាគ​គ្រប់​ប្រភេទ វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក Posts នីមួយៗ​ជា​ប្រាំ​ជួរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង​ពីរ​ជួរ​លក្ខណៈ Responsive នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។
លក្ខណៈពិសេស
100% Responsive Design
Powerful Admin Panel Layout
Multi Level Dropdown Menu
Header and Footer Ads Slot
Mini Posts by Recent or Label
Automatic Advertise Post Slots A+B
Fixed Sidebar
Video Playlist and Television Playlist
Custom Dark Mode
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
6 Months of Premium Support
Open Source Main Scripts
Custom Copyright Footer Credit
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Simplex ២.០.០ ២០.ធ្នូ.២០១៩