ស្បែកប្លក់ Snite គឺ​ជា​ស្បែកប្លក់​ប្រភេទ​មាតិកា​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង រឿង​ហូលីវូដ វា​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក Posts នីមួយៗ​ជា​បួនជួរ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ និង​ពីរ​ជួរ​លក្ខណៈ Responsive នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ។
Theme Features
100% Responsive Design
Powerful Admin Dashboard Layout
Multi Level Dropdown Menu
Ticker Posts by Recent or Label
Featured Posts by Recent or Label
Gallery Posts by Recent or Label
Header and Footer Advertisement Slots
Post Advertisement Slots ( A + B )
Fixed Menu and Sidebar
Video Player and Playlists
Custom Labels on Thumbnail
Donate and Telegram Widgets
Dark Mode
Disqus and Facebook Comment
Automatic Contact Form
Unlimited Color Changing
Fast Loaded / SEO Optimized
No Encrypted Scripts
Lifetime Theme Updates
Lifetime Premium Support
ឈ្មោះស្បែកប្លក់ កំណែប្រែ ចេញផ្សាយ
Snite ១.០.១ ០៩.ធ្នូ.២០២១
Updated Changelog
v1.0.1 – .. January 2022
Added: Custom label Subtitle / Closed Caption CC icon on Thumbnail
Added: Video Playlist style three
Added: Go Top / Bottom button in playlists control
Added: Scroll animation when click on Next / Previous button or episodes list
Added: More Video Loading ( 7 Styles )
Updated: b:skin 1.3.3
Remastered: CSS Codes
v1.0.0 – 09 December 2021
Initial Release