បញ្ជីចាក់​វីដេអូ OK.ru Video Playlist

១.ចូល​ទៅកាន់ Theme => Edit HTML រួច​ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ពី​ខាងលើ </head>
២.ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ពី​ខាងលើ </body> បន្ទាប់​មក​ចុច Icon Save រួច​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទាំង Edit HTML
$('#ok-playlist').each(function () {
  let $this = $(this),
    zeroIndex = 0,
    isDotBlogSpot = false;
  const okUrl = (isUrl) => {
    isUrl = isDotBlogSpot === true ? "https://vdoview.tumblr.com/?id=" : "https://ok.ru/videoembed/";
    return isUrl;
  }
  const autoPlay = (isAutoPlay) => {
    isAutoPlay = isDotBlogSpot !== true ? "?autoplay=1" : "";
    return isAutoPlay;
  }
  const buildOkDotRu = () => {
    let okDotRu = "";
    okDotRu += '<div class="ok-container">';
    okDotRu += '<div class="ok-responsive">';
    okDotRu += '<iframe id="ok-iframe" src="' + okUrl() + window.atob(okVideoID[zeroIndex]) + '" width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" loading="lazy"></iframe></div>';
    okDotRu += '<div class="ok-wrap">';
    okDotRu += '<div class="ok-playlist">';
    okVideoID.forEach((okItems, index) => {
      okDotRu += '<div class="ok-list" data-id="' + okVideoID[index] + '">' + (index + 1) + '</div>';
    });
    okDotRu += '</div></div></div>';
    return okDotRu;
  }
  const activeFirstVideo = (isFirstVideo) => {
    isFirstVideo = $('.ok-list').first().addClass('is-active');
    return isFirstVideo;
  }
});
៣.ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ក្នុង Blog Post ដោយ​ប្ដូរ​ទៅជា HTML view
<div id="ok-playlist"></div>
<script>
const okVideoID = [
  "3616509332147", // ភាគទី ០១
  "3701113621171", // ភាគទី ០២
  "3551737481907", // ភាគទី ០៣
  "3638386428595", // ភាគទី ០៤
  "3528933378739" // ភាគទី ០៥
];
</script>
៤.ផ្លាស់ប្ដូរ Ok.ru Video ID នីមួយៗ​ខាងលើ​រួច​ចុច​ពាក្យ Publish ជា​ការ​ស្រេច៕

ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

New comments are not allowed.*