របៀប​តម្លើង​និង Embed វីដេអូ

video_player_embed
សួស្ដី​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ពី​របៀប Embed វីដេអូ ពី Website ផ្សេងៗ និង​របៀប​ក្នុង​ការ Play វីដេអូ​របស់​អ្នក​ជា​មួយ JW Player លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​កូដ​មួយ​បន្ទាត់​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​ការ Post ដើម្បី​អោយ​វីដេអូ​បង្ហាញ តោះ! កុំ​ចាំ​យូរ​រៀន​តម្លើង​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ក្រោម។

១.ចូល​ទៅ​កាន់ Theme ចុច​សញ្ញា ▼ រួច​យក​ពាក្យ Edit HTML
២.ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ </head>
<style type="text/css">
#rst-player:not(.jwplayer){position:relative;overflow:hidden;width:100%;height:100%;padding-top:56.25%;background:#000000}
#rst-player iframe#embed-player{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0}
</style>
៣.ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ </body>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
const rstVideoPlayer = {
  getAttr: (el, attr) => {
    return el.getAttribute(attr);
  },
  removeAttr: (el, ...attrs) => {
    attrs.forEach(attr => el.removeAttribute(attr));
  },
  loadJWScriptTag: (srctag, opt) => {
    if (opt === true) {
      const scrEl = document.createElement('script');
      scrEl.type = 'text/javascript';
      scrEl.src = srctag;
      document.body.appendChild(scrEl);
    }
  },
  init: function (opt) {
    const playerDiv = document.getElementById('rst-player');
    let self = this;
    if (playerDiv) {
      const videoId = self.getAttr(playerDiv, 'data-id');
      const videoUrl = self.getAttr(playerDiv, 'data-url');
      const videoPoster = self.getAttr(playerDiv, 'data-image');
      const dataPlayer = self.getAttr(playerDiv, 'data-player');
      let checkAutoplay = opt.autoplay === true ? "?autoplay=1" : "";
      let url = '';
      switch (dataPlayer) {
      case "dailymotion":
        url += `https://www.dailymotion.com/embed/video/${videoId + checkAutoplay}`
        break;
      case "googledrive":
        url += `https://drive.google.com/file/d/${videoId}/preview`
        break;
      case "odnoklassniki":
        url += `https://ok.ru/videoembed/${videoId + checkAutoplay}`
        break;
      case "rumble":
        url += `https://rumble.com/embed/${videoId}`
        break;
      case "vimeo":
        url += `https://player.vimeo.com/video/${videoId + checkAutoplay}`
        break;
      case "youtube":
        url += `https://www.youtube.com/embed/${videoId + checkAutoplay}`
        break;
      default:
        url += videoUrl ?? "about:blank"
        break;
      }
      if (dataPlayer === "jw") {
        const player = jwplayer('rst-player');
        player.setup({
          "file": videoUrl || `https://bigf.bigo.sg/asia_live/V4s7/${videoId}.mp4`,
          "image": videoPoster,
          "width": "100%",
          "height": "100%",
          "aspectratio": "16:9",
          "autostart": opt.autoplay === true ? true : false,
          "mute": false,
          "logo": {
            "file": opt.logo,
            "hide": false,
            "position": "top-left"
          }
        });
      } else {
        playerDiv.innerHTML = `<iframe id="embed-player" src="${url}" width="100%" height="100%" allow="autoplay; fullscreen" loading="lazy"></iframe>`;
        self.removeAttr(playerDiv, 'data-id', 'data-url', 'data-image', 'data-player');
      }
    }
  }
};
rstVideoPlayer.loadJWScriptTag('https://cdn.jwplayer.com/libraries/IDzF9Zmk.js', true);
window.onload = function () {
  rstVideoPlayer.init({
    autoplay: false,
    logo: "https://assets-jpcust.jwpsrv.com/watermarks/RUjIlP0s.png"
  });
};
//]]>
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- autoplay: true Autoplay វីដេអូ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ឬ false បិទ Autoplay
- logo: រូបភាព Logo នៅ​លើ JW Player ខាង​លើ​ឈៀង​ខាង​ឆ្វេង
៤.ចុច Icon Save រួច​ចាក​ចេញ​ពី​ផ្ទាំង Edit HTML

៥.ជ្រើសរើស​កូដ​ណា​មួយ​ខាង​ក្រោម ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Blog Post (HTML View)
+ Embed វីដេអូ​ពី Website ផ្សេងៗ
<div id="rst-player" data-id="x8fk3rq" data-player="dailymotion"></div>

<div id="rst-player" data-id="0Bwh7cTp2lB3PRmgtODRWOENEb28" data-player="googledrive"></div>

<div id="rst-player" data-id="4782018661043" data-player="odnoklassniki"></div>

<div id="rst-player" data-id="v3ccruu" data-player="rumble"></div>

<div id="rst-player" data-id="208621116" data-player="vimeo"></div>

<div id="rst-player" data-id="nAvDh3to9oY" data-player="youtube"></div>

<div id="rst-player" data-url=""></div>
កំណត់​សម្គាល់៖
ប្រសិន​បើ Website ដែល​អ្នក​ចង់ Embed វីដេអូ​មិន​មាន​ក្នុង​កូដ​ខាង​លើ​សូម​ប្រើ​ប្រាស់​កូដ​ខាង​ក្រោម​បង្អស់​រួច Paste កូដ Embed វីដេអូ​នៃ Website នោះ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ចន្លោះ data-url ។

+ Play វីដេអូ​ជា​មួយ JW Player ដោយ​ប្រើ File .mp4 ឬ .m3u8
// Video ID ពី​តំណរភ្ជាប់ https://bigf.bigo.sg/asia_live/V4s7/XXXXXX.mp4
<div id="rst-player" data-id="XXXXXX" data-player="jw"></div>
<div id="rst-player" data-id="XXXXXX" data-image="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/1foT5oMWmutKx4tgNUARVtywL6O.jpg" data-player="jw"></div>

// Video ពី​តំណរភ្ជាប់​ផ្សេងៗ
<div id="rst-player" data-url="https://vjs.zencdn.net/v/oceans.mp4" data-player="jw"></div>
<div id="rst-player" data-url="https://vjs.zencdn.net/v/oceans.mp4" data-image="https://image.tmdb.org/t/p/w1280/1foT5oMWmutKx4tgNUARVtywL6O.jpg" data-player="jw"></div>
កំណត់​សម្គាល់៖
- data-id វីដេអូ ID ៦ខ្ទង់​នៃ​តំណរភ្ជាប់ https://bigf.bigo.sg/asia_live/V4s7/XXXXXX.mp4
- data-url តំណរភ្ជាប់ File .mp4 ឬ .m3u8
- data-image រូបភាព​នៅ​លើ JW Player

សូម​អរគុណ​ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕

ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

 1. អាចដាក់ Subtitle បានទេបង?

  ReplyDelete
 2. បងគេធ្វើមិចទើបាន https://bigf.bigo.sg/asia_live/V4s7/XXXXXX.mp4

  ReplyDelete
  Replies
  1. តាមរយៈការ Upload ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថា Upload បែបណាដែរបង។

   Delete

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!