ឯកសារ​តម្លើង​ - Platinum Theme Documentation

* របៀប​តម្លើង​ស្បែកប្លក់ - Theme Installation:
- បើក File Theme ដែល​មាន​កន្ទុយ .xml ជាមួយ​កម្មវិធី Notepad ឬ កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត
- ចម្លង​កូដ​ទាំងអស់​រួច Paste កូដ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Edit HTML នៃ​ប្លក់​របស់​អ្នក។

* មឺនុយ - Main Menu:
Normal Menu (សរសេរ​ធម្មតា)
_Menu Level 1.0 (សរសេរ​សញ្ញា _Underscore ចំនួន​១)
__Menu Level 2.0 (សរសេរ​សញ្ញា __Underscore ចំនួន​២)
ចំណាំ៖ __Menu Level 2.0 ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រោម _Menu Level 1.0 ។

* Sidebar Mini Posts:
- Mini Posts by Recent: {getSidebar} $results={number} $label={recent} $type={mini}
- Mini Posts by Label: {getSidebar} $results={number} $label={label_name} $type={mini}
ឧទាហរណ៍៖ {getSidebar} $results={6} $label={Movie} $type={mini}

* Sidebar Gallery Posts:
- Gallery Posts by Recent: {getSidebar} $results={number} $label={recent} $type={gallery}
- Gallery Posts by Label: {getSidebar} $results={number} $label={label_name} $type={gallery}
ឧទាហរណ៍៖ {getSidebar} $results={9} $label={Thai Drama} $type={gallery}

* Custom Label (Label នៅ​លើ​រូបភាព Thumbnail):
+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន​២ Labels )
- {completed} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [COMPLETED]
- {ongoing} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ONGOING]

+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន​៣ Labels )
- {drama} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [Drama]
- {episode}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ចំនួន​ភាគ​នៃ​រឿង
- {movie} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [Movie]

កំណត់​សម្គាល់៖ ទីតាំង​នៃ​ផ្នែក​នីមួយៗ​អាច​ដាក់​បាន​តែ​មួយ Label ប៉ុណ្ណោះ។

របៀបប្រើ៖ ចម្លង​គម្រូ Code Labels ខាងក្រោម​ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ណា​មួយ​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Labels
<span class="hcl">
 <b>{episode}=EP: 25</b> <b>{ongoing}</b>
</span>
* ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល:
<div id="player"></div>
<script>
movie = {
  src: "https://www.youtube.com/embed/LTBOaCHEvbU"
}
</script>
* បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ:
<div id="playlist"></div>
<script>
playlists = [
 {src: "https://www.youtube.com/embed/LTBOaCHEvbU"},
 {id: "4465383574246"}
]
</script>
ចំណាំ៖
- Link នីមួយៗ​ត្រូវ​ផ្ដាច់​ដោយ​សញ្ញា​ក្បៀស , បន្ទាប់​ពី​ឃ្នៀប​បិទ }
- src: គឺ​ជា Link Embed ផ្សេងៗ
- id: គឺ​ជា Video ID នៃ OK.ru

* បញ្ជីចាក់​ទូរទស្សន៍:
<div id="television"></div>
<script>
playlists = [{
    channelName: "",
    channelLogo: "",
    channelSource: ""
  },
  {
    channelName: "",
    channelLogo: "",
    channelSource: ""
  }
];
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- channelName: ឈ្មោះ​ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍
- channelLogo: រូបភាព​ឡូហ្គូ​ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍
- channelSource: តំណរភ្ជាប់ File Stream .m3u8

* Theme Settings: [ Theme --> Edit HTML ]
+ postPerPage : ចំនួន Posts ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ (តម្រូវ​អោយ​ដូច​គ្នា​ទៅនឹង Blog Layout Setting)
* Default : 12

+ postFirstImage : កំណត់​ការ​បង្ហាញ​រូបភាព​ដំបូង
- hide : លាក់​រូបភាព​ដំបូង​នៅ​ក្នុង Blog Post / Page
- show : បង្ហាញ​រូបភាព​ទាំងអស់

+ commentsSystem : ប្រព័ន្ធ​បញ្ចេញមតិ
- blogger : Blogger Comment
- facebook : Facebook Comment
- disqus : Disqus Comment
- hide : មិន​បង្ហាញ Comment

+ disqusShortname : Username នៃ Disqus Comment
* Default : null

+ okDotRuBlogspot : កំណត់​ការ​គាំទ្រ​វីដេអូ​ពី Website Ok.ru
- true : សម្រាប់ Blogger ដែល​ប្រើប្រាស់ xxxxx.blogspot.com
- false : សម្រាប់ Blogger ដែល​បាន​ភ្ជាប់ Custom Domain ( .com, .net, .org... )

+ loadScrollIntoView : Scroll Playlist ទៅ​ខាង​លើ
- true : Scroll ទៅ​លើ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ភាគ​នីមួយៗ ឬ Control ប៊ូតុង
- false : មិន Scroll

+ overlayAds : ប្រអប់​ពាណិជ្ជកម្ម​រាង​បួនជ្រុង
- true : បង្ហាញ​រូបភាព​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ កូដ​ពាណិជ្ជកម្ម
- false : មិន​បង្ហាញ

+ videoAds : វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម
- true : បង្ហាញ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​មុន​ពេល​វីដេអូ​រឿង​ដំណើរការ
- false : មិន​បង្ហាញ

+ videoAdsLink : តំណរភ្ជាប់​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម ( .mp4 ) ជា​លក្ខណៈ Random ដោយ​ចាប់​យក​វីដេអូ​ណា​មួយ​ដោយ​ចៃដន្យ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​កំណត់ Link វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ច្រើន​ជាង ១

* Post Shortcodes:
- {contactform} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ទម្រង់​ផ្ញើសារ​ទំនាក់ទំនង
- {leftsidebar} : ប្ដូរ Sidebar ទៅ​ខាងឆ្វេង
- {fullwidth} : ប្ដូរ Body Content អោយ​ពេញ​ដោយ​បំបាត់ Sidebar
របៀបប្រើ៖ ចម្លង Shortcode ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ឬ Page ណា​មួយ​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Contact Form ដោយ​គ្មាន Sidebar
<b>{fullwidth}</b> <b>{contactform}</b>
* ប្ដូរ​ពណ៌​ស្បែកប្លក់ - Change Theme Color:
- ចូល​ទៅ​កាន់ Theme --> Customize --> Background --> Main color theme ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​រួច​ចុច Icon Save ជា​ការ​ស្រេច៕