* របៀប​តម្លើង​ស្បែកប្លក់ / Theme Installation:
- បើក File Theme ដែល​មាន​កន្ទុយ .xml ជាមួយ​កម្មវិធី Notepad ឬ កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត
- ចម្លង​កូដ​ទាំងអស់​រួច Paste កូដ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Edit HTML នៃ​ប្លក់​របស់​អ្នក។

* Main Menu/Dropdown Menu:
Normal Menu (សរសេរ​ធម្មតា)
_Menu Level 1.0 (សរសេរ​សញ្ញា _Underscore ចំនួន​១)
__Menu Level 2.0 (សរសេរ​សញ្ញា __Underscore ចំនួន​២)
ចំណាំ៖ __Menu Level 2.0 ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រោម _Menu Level 1.0 ។

* Ticker Posts:
- Ticker Posts by Recent: {getTicker} $label={recent}
- Ticker Posts by Label: {getTicker} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getTicker} $label={Thai Drama}

* Featured Posts (ខាងលើ និង ខាងក្រោម):
- Featured Posts by Recent: {getFeatured} $results={post_number} $label={recent}
- Featured Posts by Label: {getFeatured} $results={post_number} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getFeatured} $results={6} $label={Chinese Drama}

* Sidebar Gallery Posts:
- Gallery Posts by Recent: {getGallery} $label={recent}
- Gallery Posts by Label: {getGallery} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getGallery} $label={Khmer Movie}

* ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ខាងលើ​និង​ខាងក្រោម / Header and Footer Ads (Homepage):
- Header Ads: ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាងលើ​បង្អស់
- Footer Ads: ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​បំផុត

* ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ខាងលើ​និង​ខាងក្រោម Content / Before and After Content Ads (Post Page):
- Post Ads (A): ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាងលើ​នៃ Body Content
- Post Ads (B): ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ Body Content

* ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចន្លោះ Featured Posts ឬ Sidebar:
- ចូល​ទៅ​កាន់​ផ្ទាំង Layout បន្ទាប់​មក Add HTML/JavaScript Gadget ដោយ​បំពេញ Title ជា {ads} ហើយ​នៅ​ក្នុង Content Box ដាក់​កូដ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ រូបភាព។

* Custom Label (Label នៅលើ​រូបភាព Thumbnail):
+ {episode}=05 : សម្រាប់​បង្ហាញ​ចំនួន​ភាគ​នៃ​រឿង
+ {file}=dub {file}=sub {file}=raw : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ Dub, Sub ឬ Raw ]
+ {type}=Drama : សម្រាប់​បង្ហាញ​ប្រភេទ​នៃ​រឿង
+ {completed} {ongoing} {special} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ Completed, Ongoing ឬ Special ]
+ {hot} : សម្រាប់​បង្ហាញ Icon Hot Fire
* គម្រូ Labels: {episode}=05 {file}=sub {type}=Drama {ongoing}
របៀប​ប្រើ៖ នៅ​លើ Compose view សរសេរ​ពាក្យ​នៃ ShortCode ជា​អក្សរ​ដាម Bold Style ហើយ​ត្រូវ​ដកឃ្លា​រវាង Label នីមួយៗ។

* ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល / Post Player:
- ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ចូល​ក្នុង Post ណា​មួយ​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
<div id="player"></div>
<script>
movie = {
    src: "link-iframe-video"
}
</script>
ចំណាំ៖ link-iframe-video គឺ​ជា Link របស់​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​ចង់ Embed ។

* បញ្ជីចាក់​រឿង​ភាគ / Post Playlist:
- ចម្លង​កូដ​ខាងក្រោម​ដាក់​ចូល​ក្នុង Post ណា​មួយ​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
+ បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ Style ១:
<div id="playlist-one"></div>
<script>
playlists = [
  {src: "link-iframe-video"},
  {src: "link-iframe-video"}
]
</script>
+ បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ Style ២:
<div id="playlist-two"></div>
<script>
playlists = [
  {src: "link-iframe-video"},
  {src: "link-iframe-video",status: "end"}
]
</script>
សម្គាល់៖
- link-iframe-video គឺ​ជា Link របស់​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​ចង់ Embed
- Link Iframe នៃ Video នីមួយៗ​ត្រូវ​បញ្ចប់​ដោយ​សញ្ញាក្បៀស " , " បន្ទាប់​ពី​ឃ្នាប​បិទ " } "
- status: "end" សម្រាប់​បង្ហាញ​ថា​ភាគ​នៃ​វីដេអូ​នោះ​គឺ​ជា​ភាគបញ្ចប់ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​បង្ហាញ​អ្នក​អាច​លុប​ចោល ហើយ​ពាក្យ End នោះ​បង្ហាញ​តែ​ចំពោះ Playlist Style 2 ប៉ុណ្ណោះ ។

* Post ShortCode:
+ {contactform} : សម្រាប់​បង្ហាញ Form ផ្ញើ​សារ​ទំនាក់​ទំនង
+ {leftsidebar} : ប្ដូរ​របារចម្ហៀង​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង
+ {fullwidth} : ប្ដូរ Post Body Content ឲ្យ​ពេញ​ដោយ​បំ​បាត់​របាចម្ហៀង
របៀប​ប្រើ៖ នៅ​លើ Compose view សរសេរ​ពាក្យ​នៃ ShortCode ជា​អក្សរ​ដាម Bold Style

* Theme Settings: [ Theme --> Edit HTML ]
- postPerPage : ចំនួន Post ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ (ត្រូវ​តែ​ដូចគ្នា​នៅ​ក្នុង Main Post Layout) / Default : 12
- postFirstImage : លាក់ ឬ បង្ហាញ​រូបភាព​នៅ​ក្នុង Blog Post [ hide ឬ show ] / Default : hide
* hide : លាក់​រូបភាព​ដំបូង​នៅ​ក្នុង Blog Post
* show : បង្ហាញ​គ្រប់​រូបភាព​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង Blog Post
- encryptedLink : បម្លែង Link Embed Video ទៅ​ជា Base64 [ true ឬ false ] / Default : true
* true : Embed Video ដោយ​បម្លែង Link ទៅ​ជា Base64
* false : Embed Video ជា Link ធម្មតា
- គេហទំព័រ​សម្រាប់​បម្លែង៖ https://www.base64encode.org
- videoLoadingStyle : Style Loading នៃ​វីដេអូ [ 1, 2, 3, 4 ] / Default : 1
- commentsSystem : ប្រព័ន្ធ​បញ្ចេញមតិ blogger, facebook, disqus ឬ hide / Default : blogger
- disqusShortname : Username នៃ Disqus Comment / Default : null

* ប្ដូរ​ពណ៌​នៃ​ស្បែកប្លក់ / Change Theme Color: [ Theme --> Customize ]
- ជំហានទី១៖ ចូល​ទៅ​កាន់ Theme បន្ទាប់​មក Customize បន្ទាប់​មក​ទៀត Background
- ជំហានទី២៖ នៅ​ត្រង់ Main color theme ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត​រួច​ចុច Button Save ជា​ការ​ស្រេច៕

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​បញ្ហា​នៃ​ការ​តម្លើង​ស្បែកប្លក់​ខាងលើ​សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ សូម​អរគុណ!