ឯកសារ​តម្លើង​ - Spring Theme Documentation

* របៀប​តម្លើង​ស្បែកប្លក់ - Theme Installation:
- បើក File Theme ដែល​មាន​កន្ទុយ .xml ជាមួយ​កម្មវិធី Notepad ឬ កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត
- ចម្លង​កូដ​ទាំងអស់​រួច Paste កូដ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Edit HTML នៃ​ប្លក់​របស់​អ្នក។

* មឺនុយ - Main Menu:
Normal Menu (សរសេរ​ធម្មតា)
_Menu Level 1.0 (សរសេរ​សញ្ញា _Underscore ចំនួន​១)
__Menu Level 2.0 (សរសេរ​សញ្ញា __Underscore ចំនួន​២)
ចំណាំ៖ __Menu Level 2.0 ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រោម _Menu Level 1.0 ។

* Ticker Posts:
- Ticker Posts by Recent: {getTicker} $label={recent}
- Ticker Posts by Label: {getTicker} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getTicker} $label={Thai Drama}

* Featured Posts:
- Featured Posts by Recent: {getFeatured} $results={number} $label={recent}
- Featured Posts by Label: {getFeatured} $results={number} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getFeatured} $results={4} $label={Chinese Movie}

* Sidebar Gallery Posts:
- Gallery Posts by Recent: {getGallery} $label={recent}
- Gallery Posts by Label: {getGallery} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getGallery} $label={Action Movie}

* Custom Label (Label នៅ​លើ​រូបភាព Thumbnail):
+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន ៩ Labels )
- {cc} : សម្រាប់​បង្ហាញ Icon [Subtitles / Closed Caption (CC)]
- {completed} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [COMPLETED]
- {end} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [END]
- {engsub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ENG_Sub] (English Subtitles)
- {khsub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [KH_Sub] (Khmer Subtitles)
- {khdub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [និយាយខ្មែរ]
- {original} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ភាសាដើម]
- {ongoing} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ONGOING]
- {upcoming} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ឆាប់ៗនេះ...]

+ ផ្នែក​ខាងក្រោម​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន ៤ Labels )
- {country}=ពាក្យ​ប្រទេស : សម្រាប់​បង្ហាញ Icon រូប​ទង់ជាតិ​តំណាង​ប្រទេស (មាន​ចំនួន ១៣ ប្រទេស)
* ពាក្យ​ប្រទេស​មាន​ដូចជា៖ cambodia, china, hongkong, india, indonesia, japan, korea, philippines, singapore, taiwan, thailand, usa និង vietnam
- {file}=dub, sub ឬ raw : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ Dub, Sub ឬ Raw
- {speak}=ភាសា​និយាយ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ភាសា​និយាយ​នៃ​រឿង​ជា​អក្សរ​កាត់
* ភាសា​និយាយ​មាន​ដូចជា៖ chinese [CN], japanese [JP], khmer [KH], korean [KR] និង thai [TH]
- {year}=ឆ្នាំ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ឆ្នាំ​នៃ​រឿង​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ

+ ផ្នែក​ខាងក្រោម​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន ៣ Labels )
- {duration}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​រយៈពេល​នៃ​វីដេអូ​រឿង
- {episode}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ចំនួន​ភាគ​នៃ​រឿង
- {rating}=លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​នៃ​រឿង

+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន ៣ Labels )
- {18plus} : សម្រាប់​បង្ហាញ​លេខ [18+]
- {quality}=អក្សរ : សម្រាប់​បង្ហាញ​គុណភាព​វីដេអូ​រឿង
- {type}=អក្សរ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ប្រភេទ​រឿង (Drama, Movie ឬ Series)

របៀបប្រើ៖ ចម្លង​គម្រូ Code Labels ខាងក្រោម​ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ណា​មួយ​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view

ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Labels ទាំង ៤ ទីតាំង​បែប​រឿង​ទោល (Single Movie)
<span class="hcl">
 <b>{year}=2022</b> <b>{rating}=8.5</b> <b>{type}=Movie</b> <b>{khdub}</b>
</span>
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Labels ទាំង ៤ ទីតាំង​បែប​រឿង​ភាគ (Drama ឬ Series)
<span class="hcl">
 <b>{speak}=khmer</b> <b>{episode}=Ep 29</b> <b>{type}=Drama</b> <b>{ongoing}</b>
</span>
កំណត់​សម្គាល់៖ ទីតាំង​នៃ​ផ្នែក​នីមួយៗ​អាច​ដាក់​បាន​តែ​មួយ Label ប៉ុណ្ណោះ។

* ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល:
<div id="player"></div>
<script>
movie = {
  id: "4465383574246"
}
</script>
ចំណាំ៖
- src: គឺ​ជា Link Embed Video ផ្សេងៗ
- dm: គឺ​ជា Dailymotion Video ID
- id: គឺ​ជា Odnoklassniki Video ID ( Ok.ru )
- gd: គឺ​ជា Google Drive Video ID
- vm: គឺ​ជា Vimeo Video ID
- yt: គឺ​ជា Youtube Video ID

* បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ:
- ពាក្យ Style នៃ​បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ៖ one សម្រាប់ Style ១ និង two សម្រាប់ Style ២
<div id="playlist-[ពាក្យ Style]"></div>
<script>
playlists = [
 {src: "https://www.youtube.com/embed/LTBOaCHEvbU"},
 {id: "4465383574246"}
]
</script>
ចំណាំ៖
- Link នីមួយៗ​ត្រូវ​ផ្ដាច់​ដោយ​សញ្ញា​ក្បៀស , បន្ទាប់​ពី​ឃ្នៀប​បិទ }
- src: គឺ​ជា Link Embed Video ផ្សេងៗ
- dm: គឺ​ជា Dailymotion Video ID
- id: គឺ​ជា Odnoklassniki Video ID ( Ok.ru )
- gd: គឺ​ជា Google Drive Video ID
- vm: គឺ​ជា Vimeo Video ID
- yt: គឺ​ជា Youtube Video ID
- end:true សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ End នៅ​ភាគ​ចុងក្រោយ​នៃ Playlist Style ២ ប៉ុណ្ណោះ

* បញ្ជីចាក់​ទូរទស្សន៍:
<div id="television"></div>
<script>
playlists = [{
    channelName: "",
    channelLogo: "",
    channelSource: ""
  },
  {
    channelName: "",
    channelLogo: "",
    channelSource: ""
  }
];
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- channelName: ឈ្មោះ​ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍
- channelLogo: រូបភាព​ឡូហ្គូ​ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍
- channelSource: តំណរភ្ជាប់ File Stream .m3u8

* Theme Settings: [ Theme --> Edit HTML ]
+ licenseCode : លេខកូដ​អាជ្ញាប័ណ្ណ

+ postPerPage : ចំនួន Posts ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ (តម្រូវ​អោយ​ដូច​គ្នា​ទៅនឹង Blog Layout Setting)
* Default : 20

+ postFirstImage : កំណត់​ការ​បង្ហាញ​រូបភាព​ដំបូង
- hide : លាក់​រូបភាព​ដំបូង​នៅ​ក្នុង Blog Post / Page
- show : បង្ហាញ​រូបភាព​ទាំងអស់

+ commentsSystem : ប្រព័ន្ធ​បញ្ចេញមតិ
- blogger : Blogger Comment
- facebook : Facebook Comment
- disqus : Disqus Comment
- hide : មិន​បង្ហាញ Comment

+ disqusShortname : Username នៃ Disqus Comment
* Default : null

+ loadScrollIntoView : Scroll Playlist ទៅ​ខាង​លើ
- true : Scroll ទៅ​លើ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ភាគ​នីមួយៗ ឬ Next, Prev ប៊ូតុង
- false : មិន Scroll

+ loadingStyle : Style Loading នៃ Video Player ឬ Playlist
- មាន​ចំនួន ៧ Style: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
* Default : 1

+ customCover : រូបភាព Cover នៅ​លើ Video Player ឬ Playlist ទំហំ (1280x720) ភិចសែល

+ overlayAds : ប្រអប់​រូបភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​រាង​បួនជ្រុង
- true : បង្ហាញ​រូបភាព​ពាណិជ្ជកម្ម
- false : មិន​បង្ហាញ

+ videoAds : វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម
- true : បង្ហាញ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​មុន​ពេល​វីដេអូ​រឿង​ដំណើរការ
- false : មិន​បង្ហាញ

* Post Shortcodes:
- {contactform} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ទម្រង់​ផ្ញើសារ​ទំនាក់ទំនង
- {leftsidebar} : ប្ដូរ Sidebar ទៅ​ខាងឆ្វេង
- {fullwidth} : ប្ដូរ Body Content អោយ​ពេញ​ដោយ​បំបាត់ Sidebar
របៀបប្រើ៖ ចម្លង Shortcode ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ឬ Page ណា​មួយ​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Contact Form ដោយ​គ្មាន Sidebar
<b>{fullwidth}</b> <b>{contactform}</b>
* ប្ដូរ​ពណ៌​ស្បែកប្លក់ - Change Theme Color:
- ចូល​ទៅ​កាន់ Theme --> Customize --> Background --> Main color theme ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​រួច​ចុច Icon Save ជា​ការ​ស្រេច៕