ឯកសារ​តម្លើង​ - Spring Theme Documentation

* របៀប​តម្លើង​ស្បែកប្លក់ - Theme Installation:
- បើក File Theme ដែល​មាន​កន្ទុយ .xml ជាមួយ​កម្មវិធី Notepad ឬ កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត
- ចម្លង​កូដ​ទាំងអស់​រួច Paste កូដ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Edit HTML នៃ​ប្លក់​របស់​អ្នក។

* មឺនុយ - Main Menu:
Normal Menu (សរសេរ​ធម្មតា)
_Menu Level 1.0 (សរសេរ​សញ្ញា _Underscore ចំនួន​១)
__Menu Level 2.0 (សរសេរ​សញ្ញា __Underscore ចំនួន​២)
ចំណាំ៖ __Menu Level 2.0 ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រោម _Menu Level 1.0 ។

* Ticker Posts:
- Ticker Posts by Recent: {getTicker} $label={recent}
- Ticker Posts by Label: {getTicker} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getTicker} $label={Thai Drama}

* Featured Posts:
- Featured Posts by Recent: {getFeatured} $results={number} $label={recent}
- Featured Posts by Label: {getFeatured} $results={number} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getFeatured} $results={4} $label={Chinese Movie}

* Sidebar Gallery Posts:
- Gallery Posts by Recent: {getGallery} $label={recent}
- Gallery Posts by Label: {getGallery} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getGallery} $label={Action Movie}

* Custom Label (Label នៅ​លើ​រូបភាព Thumbnail):
+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន​២ Labels )
- {quality}=អក្សរ : សម្រាប់​បង្ហាញ​គុណភាព​វីដេអូ​រឿង
ឧទាហរណ៍៖ {quality}=HD
- {type}=អក្សរ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ប្រភេទ​រឿង
ឧទាហរណ៍៖ {type}=Movie

+ ផ្នែក​ខាងក្រោម​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន​២ Labels )
- {file}=dub, sub ឬ raw : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ Dub, Sub ឬ Raw
ឧទាហរណ៍៖ {file}=dub
- {year}=ឆ្នាំ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ឆ្នាំ​នៃ​រឿង​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ
ឧទាហរណ៍៖ {year}=2022

+ ផ្នែក​ខាងក្រោម​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន​៣ Labels )
- {duration}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​រយៈពេល​នៃ​វីដេអូ​រឿង
ឧទាហរណ៍៖ {duration}=២ម៉ោង ៨នាទី
- {episode}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ចំនួន​ភាគ​នៃ​រឿង
ឧទាហរណ៍៖ {episode}=Ep 25
- {rating}=លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​នៃ​រឿង
ឧទាហរណ៍៖ {rating}=8.5

+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន​៥ Labels )
- {cc} : សម្រាប់​បង្ហាញ Icon [CC / Closed Caption]
- {completed} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [COMPLETED]
- {khdub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [និយាយខ្មែរ]
- {onair} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [On Air]
- {upcoming} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [UPCOMING]
កំណត់​សម្គាល់៖ ទីតាំង​នៃ​ផ្នែក​នីមួយៗ​អាច​ដាក់​បាន​តែ​មួយ Label ប៉ុណ្ណោះ។

របៀបប្រើ៖ ចម្លង​គម្រូ Code Labels ខាងក្រោម​ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ណា​មួយ​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Labels ទាំង ៤ ទីតាំង
<span class="hcl">
  <b>{type}=Drama</b> <b>{file}=dub</b> <b>{episode}=Ep 29</b> <b>{onair}</b>
</span>
* ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល:
- ពាក្យ Style នៃ ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល : one two
<div id="player-[ពាក្យ Style]"></div>
<script>
movie = {
    src: ""
}
</script>
របៀប​ប្រើប្រាស់៖
- ជ្រើសរើស​ពាក្យ Style យក​ទៅ​បំពេញ​កន្លែង [ពាក្យ Style] នៅ​ក្នុង Code ខាងលើ
- បញ្ចូល Link វីដេអូ​ចន្លោះ​សញ្ញា ""
- Style one ត្រូវ​ប្រើ Link Iframe និង Style two ត្រូវ​ប្រើ Link .mp4

ឧទាហរណ៍៖ ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល Style ១
<div id="player-one"></div>
<script>
movie = {
    src: "https://www.youtube.com/embed/LTBOaCHEvbU"
}
</script>
* បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ:
- ពាក្យ Style នៃ បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ : one two three four five six
<div id="playlist-[ពាក្យ Style]"></div>
<script>
playlists = [
  {src: ""},
  {src: ""}
]
</script>
របៀប​ប្រើប្រាស់៖
- ជ្រើសរើស​ពាក្យ Style យក​ទៅ​បំពេញ​កន្លែង [ពាក្យ Style] នៅ​ក្នុង Code ខាងលើ
- បញ្ចូល Link វីដេអូ​ចន្លោះ​សញ្ញា "" ហើយ Link នីមួយៗ​ត្រូវ​ផ្ដាច់​ដោយ​សញ្ញា​ក្បៀស , បន្ទាប់​ពី​ឃ្នៀប​បិទ }
- Style five ត្រូវ​ប្រើ Link .mp4 និង Style six ត្រូវ​ប្រើ​វីដេអូ ID របស់ Ok.ru ក្រៅ​ពី​ហ្នឹង​គឺ​ត្រូវ​ប្រើ Link Iframe
- status: "end" សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ ( End ) អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​នេះ​បាន​តែ​ចំពោះ Link ចុង​ក្រោយ ហើយ​វា​បង្ហាញ​តែ​ជាមួយ Style two និង Style three ប៉ុណ្ណោះ

ឧទាហរណ៍៖ បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ Style ៦
<div id="playlist-six"></div>
<script>
playlists = [
  {src: "3551737481907"},
  {src: "3693363464883"}
]
</script>
* Theme Settings: [ Theme --> Edit HTML ]
+ postPerPage : ចំនួន Posts ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ (តម្រូវ​អោយ​ដូច​គ្នា​ទៅនឹង Blog Layout Setting)
* Default : 20

+ postFirstImage : កំណត់​ការ​បង្ហាញ​រូបភាព​ដំបូង
- hide : លាក់​រូបភាព​ដំបូង​នៅ​ក្នុង Blog Post / Page
- show : បង្ហាញ​រូបភាព​ទាំងអស់

+ commentsSystem : ប្រព័ន្ធ​បញ្ចេញមតិ
- blogger : Blogger Comment
- facebook : Facebook Comment
- disqus : Disqus Comment
- hide : មិន​បង្ហាញ Comment

+ disqusShortname : Username នៃ Disqus Comment
* Default : null

+ okDotRuBlogspot : កំណត់​ការ​គាំទ្រ​វីដេអូ​ពី Website Ok.ru ចំពោះ Playlist Style ៦
- true : សម្រាប់ Blogger ដែល​ប្រើប្រាស់ xxxxx.blogspot.com
- false : សម្រាប់ Blogger ដែល​បាន​ភ្ជាប់ Custom Domain ( .com, .net, .org... )

+ convertLink : Convert វីដេអូ Link ឬ ID ទៅ​ជា Base64 Format
- true : Convert វីដេអូ Link ឬ ID
- false : មិន Convert
* គេហទំព័រ​សម្រាប់​បម្លែង៖ https://www.base64encode.org

+ playlistIcon : Icon នៃ Playlist Style ៣
- true : បង្ហាញ Icon
- false : មិន​បង្ហាញ Icon

+ onLoadAutoScroll : Auto Scroll ទៅ​កាន់ Player ឬ Playlist
- true : Scroll ទៅ​កាន់ Player ឬ Playlist ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច View Post ដែល​មាន Code Player ឬ Playlist
- false : មិន Scroll ទៅ​កាន់ Player ឬ Playlist

+ loadingStyle : Style Loading នៃ​វីដេអូ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
* Default : 1

+ showAds : បង្ហាញ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​លើ​ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល
- true : បង្ហាញ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​មុន​ពេល​វីដេអូ​រឿង​ដំណើរការ
- false : មិន​បង្ហាញ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម

+ adsLink : តំណរភ្ជាប់​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម ( .mp4 ) ជា​លក្ខណៈ Random ដោយ​ចាប់​យក​វីដេអូ​ណា​មួយ​ដោយ​ចៃដន្យ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​កំណត់ Link វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ច្រើន​ជាង ១

* Post Shortcodes:
- {contactform} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ទម្រង់​ផ្ញើសារ​ទំនាក់ទំនង
- {leftsidebar} : ប្ដូរ Sidebar ទៅ​ខាងឆ្វេង
- {fullwidth} : ប្ដូរ Body Content អោយ​ពេញ​ដោយ​បំបាត់ Sidebar
របៀបប្រើ៖ ចម្លង Shortcode ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ឬ Page ណា​មួយ​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Contact Form ដោយ​គ្មាន Sidebar
<b>{fullwidth}</b> <b>{contactform}</b>
* ប្ដូរ​ពណ៌​ស្បែកប្លក់ - Change Theme Color:
- ចូល​ទៅ​កាន់ Theme --> Customize --> Background --> Main color theme ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​រួច​ចុច Icon Save ជា​ការ​ស្រេច៕