សំណួរ​ដែល​តែងតែ​សួរ​ញឹកញាប់ - FAQs

១.ហេតុអ្វី ស្បែកប្លក់ ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​ទិញ​មិន​មាន​នៅ​លើ​ប្លក់​នេះ?

ស្បែកប្លក់ មួយ​ចំនួន​ខ្ញុំ​បាន​លុប​ចោល​ហើយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​កាន់​ស្បែកប្លក់​ថ្មី​ដូច​ខាងក្រោម៖

Null

Null

២.តើ​ខ្ញុំ​អាច​លក់ ស្បែកប្លក់ ឡើងវិញ​បាន​ទេ​បន្ទាប់​ពី​ទិញ​រួច?

ទេ! អ្នក​មិន​អាច​លក់ ស្បែកប្លក់ ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​បាន​ទេ។

៣.តើ Video Player និង Playlists Support ជាមួយ Media Website ណា​ខ្លះ?

- Video Player និង Playlists: Support គ្រប់ Iframe Embed Link

៤.ហេតុអ្វី​ខ្ញុំ Embed Video ពី Website Ok.ru វីដេអូ​មិន​អាច​ចុច Play បាន?

- វីដេអូ​មិន​អាច​ចុច Play បាន​ឡើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ Blogger (.blogspot.com) អ្នក​ត្រូវ Embed Video ជាមួយ Link ដូច​ខាងក្រោម៖

- https://vdoview.tumblr.com/?id=XXXXXXXXXXX

- ចំណាំ៖ អក្សរ XXXXXXXXXXX ជា Video ID របស់ Ok.ru។

៥.តើ​អ្នក​អាច​ជួយ​ខ្ញុំ​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ធាតុ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​ស្បែកប្លក់​បាន​ទេ?

ទេ! ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម Featured ឬ ធាតុ​ផ្សេងៗ​ណាមួយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង ស្បែកប្លក់ ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​រួច​នោះ​ទេ ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​ទទួល​ដោះស្រាយ​រាល់​បញ្ហា​នៃ​ការ​កែច្នៃ​ធាតុ​ណា​មួយ​ដែល​បង្ក​ឡើងដោយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ឡើយ។

៦.តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទទួល​យក ស្បែកប្លក់ Vesion Updated ចុងក្រោយ​តាម​វិធី​ណា?

ដើម្បី​ទទួល​យក ស្បែកប្លក់ Version Updated តម្រូវ​អោយ​អ្នក​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​ប្រអប់សារ Email ជាមួយ​នឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ ស្បែកប្លក់ លើក​ដំបូង។

៧.តើ​ការ​ទទួល​យក ស្បែកប្លក់ Version Updated តម្រូវ​អោយ​បង់ប្រាក់​ទៀត​ទេ?

ទេ! រាល់​ការ​ទិញ ស្បែកប្លក់ លើក​ដំបូង​រួចរាល់​អ្នក​មិន​តម្រូវ​អោយ​បង់ប្រាក់​ទៀត​នោះ​ទេ។

៨.តើ​ខ្ញុំ​អាច​ប្ដូរ​យក​ប្រាក់​វិញ​បាន​ទេ បន្ទាប់​ពី​ទិញ​ស្បែកប្លក់​រួច?

ទេ! អ្នក​មិន​អាច​ប្ដូរ​យក​ប្រាក់​វិញ​បាន​ទេ​បន្ទាប់​ពី​ទិញ ស្បែកប្លក់ រួចរាល់។

{fullwidth}