សំណួរ​ដែល​តែងតែ​សួរ​ញឹកញាប់ - FAQs

១.ហេតុអ្វី​ស្បែកប្លក់​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​ទិញ​មិន​មាន​នៅ​លើ​ប្លក់​នេះ?

ស្បែកប្លក់​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​កាន់​ស្បែកប្លក់​ឈ្មោះ Spring។

២.តើ​ខ្ញុំ​អាច​យក​ស្បែកប្លក់​នេះ​ទៅ​ប្រើប្រាស់​បាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន Blog?

អ្នក​អាច​យក​ស្បែកប្លក់​ទៅ​ប្រើប្រាស់​បាន​ចំនួន ២ Bloggers។

៣.តើ Video Player និង Playlist Support ជាមួយ Media Website ណា​ខ្លះ?

- Support គ្រប់ Public Video Iframe Embed Link

៤.តើ​អ្នក​អាច​ជួយ​ខ្ញុំ​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ធាតុ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​ស្បែកប្លក់​បាន​ទេ?

ទេ! ខ្ញុំ​មិន​អាច​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម Featured ឬ ធាតុ​ផ្សេងៗ​ណាមួយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្បែកប្លក់​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​រួច​នោះ​ទេ ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​ទទួល​ដោះស្រាយ​រាល់​បញ្ហា​នៃ​ការ​កែច្នៃ​ធាតុ​ណា​មួយ​ដែល​បង្ក​ឡើងដោយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ឡើយ។

៥.តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទទួល​យក​ស្បែកប្លក់ Vesion Updated ចុងក្រោយ​តាម​វិធី​ណា?

ដើម្បី​ទទួល​យក​ស្បែកប្លក់ Version Updated តម្រូវ​អោយ​អ្នក​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​តាមរយៈ​ប្រអប់សារ Email ជាមួយ​នឹង​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​ស្បែកប្លក់​លើក​ដំបូង។

៦.តើ​ការ​ទទួល​យក​ស្បែកប្លក់ Version Updated តម្រូវ​អោយ​បង់ប្រាក់​ទៀត​ទេ?

ទេ! រាល់​ការ​ទិញ​ស្បែកប្លក់​លើក​ដំបូង​រួចរាល់​អ្នក​មិន​តម្រូវ​អោយ​បង់ប្រាក់​ទៀត​នោះ​ទេ។

៧.តើ​ខ្ញុំ​អាច​លក់​ស្បែកប្លក់​ឡើងវិញ​បាន​ទេ​បន្ទាប់​ពី​ទិញ​រួច?

ទេ! អ្នក​មិន​អាច​លក់​ស្បែកប្លក់​ទៅ​អ្នក​ផ្សេង​បាន​ទេ។

៨.តើ​ខ្ញុំ​អាច​ប្ដូរ​យក​ប្រាក់​វិញ​បាន​ទេ​បន្ទាប់​ពី​ទិញ​ស្បែកប្លក់​រួច?

ទេ! អ្នក​មិន​អាច​ប្ដូរ​យក​ប្រាក់​វិញ​បាន​ទេ​បន្ទាប់​ពី​ទិញ​ស្បែកប្លក់​រួចរាល់។

{fullwidth}