របៀប Embed វីដេអូ


សួស្ដី​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ពី​របៀប Embed វីដេអូ​ពី​វេបសាយ​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា៖ Dailymotion, Google Drive, Odnoklassniki ( ok.ru ), Vimeo, Youtube... លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​កូដ​មួយ​បន្ទាត់​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​ការ Post ដើម្បី​អោយ​វីដេអូ​បង្ហាញ តោះ! កុំ​ចាំ​យូរ​រៀន​តម្លើង​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​នៅ​ខាង​ក្រោម។១.ចូល​ទៅ​កាន់ Theme ចុច​សញ្ញា ▼ រួច​យក​ពាក្យ Edit HTML
២.ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ </b:skin>
.embed-container {
 position: relative;
 width: 100%;
 height: 100%;
 padding-top: 56.25%;
 overflow: hidden;
 background: #000000;
 border: 4px solid #8000ff;
 border-radius: 4px;
}
.embed-container iframe {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 border: 0;
}
៣.ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​ខាង​លើ </body>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
class RSTVideoEmbed {
  constructor(element, options = {}) {
    this.playerElement = document.getElementById(element);
    this.options = {
      autoplay: false,
      ...options
    };
  }
  removeAttributes() {
    const attributes = Array.from(this.playerElement.attributes);
    attributes.forEach(attribute => {
      if (attribute.name !== "id") {
        this.playerElement.removeAttribute(attribute.name);
      }
    });
  }
  init() {
    if (this.playerElement) {
      const videoId = this.playerElement.dataset.id;
      const videoUrl = this.playerElement.dataset.url;
      const provider = this.playerElement.getAttribute("provider");
      const isAutoplay = this.options.autoplay ? "?autoplay=1" : "";
      const getProviders = {
        dailymotion: `https://www.dailymotion.com/embed/video/${videoId}${isAutoplay}`,
        googledrive: `https://drive.google.com/file/d/${videoId}/preview`,
        ok: `https://ok.ru/videoembed/${videoId}${isAutoplay}`,
        vimeo: `https://player.vimeo.com/video/${videoId}${isAutoplay}`,
        youtube: `https://www.youtube.com/embed/${videoId}${isAutoplay}`
      };
      const url = getProviders[provider] || `${videoUrl || "about:blank"}`;
      let okReferrer = '';
      if (window.location.href.includes(".blogspot.com") && provider === "ok") {
        okReferrer = ` referrerpolicy="no-referrer"`;
      }
      this.playerElement.innerHTML = `<div class="embed-container"><iframe src="${url}" width="100%" height="100%" allow="autoplay; fullscreen"${okReferrer} loading="lazy"></iframe></div>`;
      this.removeAttributes();
    }
  }
  static render(element, options) {
    return new RSTVideoEmbed(element, options).init();
  }
}
RSTVideoEmbed.render("embed-player", {
  autoplay: true
});
//]]>
</script>
៤.ចុច Icon Save រួច​ចាក​ចេញ​ពី​ផ្ទាំង Edit HTML
៥.ជ្រើសរើស​កូដ​ណា​មួយ​ខាង​ក្រោម ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Blog Post (HTML View)
<div id="embed-player" data-id="x8fk3rq" provider="dailymotion"></div>

<div id="embed-player" data-id="0Bwh7cTp2lB3PRmgtODRWOENEb28" provider="googledrive"></div>

<div id="embed-player" data-id="4782018661043" provider="ok"></div>

<div id="embed-player" data-id="208621116" provider="vimeo"></div>

<div id="embed-player" data-id="nAvDh3to9oY" provider="youtube"></div>

<div id="embed-player" data-url="https://rumble.com/embed/v3ccruu"></div>

សូម​អរគុណ​ជួប​គ្នា​ពេល​ក្រោយ​ទៀត៕

ទេស រិទ្ធិសិត

​​  ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ ទេស រិទ្ធិសិត ជា​អ្នក​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​បណ្តាញ​ប្លក់ហ្គ័រ ដោយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​អាច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​អំពី​គន្លឹះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ប្លក់ហ្គ័រ។

មតិយោបល់

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!

ដើម្បី​បញ្ចេញ​មតិ​សូម​អាន​ លក្ខ​ខណ្ឌ​និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ ជា​មុន​សិន​!